O PROJEKCIE

Celem głównym projektu AWANS GEOINFORMACYJNY – innowacyjne kompetencje specjalisty geoinformacji na współczesnym rynku pracy, nr POWR.03.01.00-00-S171/17, jest wyposażenie w kompetencje odpowiadające potrzebom pracodawców i ułatwiające studentom wejście na rynek pracy. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, jak i oczekiwaniom samych studentów.

Cel projektu AWANS GEOINFORMACYJNY zostanie osiągnięty w wyniku uczestnictwa grupy studentów w trwających 3 miesiące stażach które:

  1. umożliwią nabycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania pracodawców i środowiska pracy poprzez możliwość samodzielnego wykonywania zadań merytorycznych i w zespołach, w warunkach istniejącej w danym podmiocie kultury organizacyjnej, procedur oraz innych ram funkcjonowania,
  2. pozwolą zastosować w praktyce nabytą wiedzę specjalistyczną, spójną z efektami kształcenia na kierunku Geoinformacja,
  3. zapewnią zdobywanie doświadczenia zawodowego, przygotowując do pracy w: jednostkach naukowo-badawczych, prywatnych przedsiębiorstwach i administracji państwowej,
  4. rozwiną kompetencje techniczne i wzmocnią kompetencje interpersonalne w branży, tj. zdolność do skutecznej komunikacji i współpracy w zespole.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 zadania:

ZADANIE 1: GEOOPERATOR: krajowe staże praktyczne z zakresu pozyskiwania i zarządzania danymi przestrzennymi i nieprzestrzennymi.

ZADANIE 2: GEOANALITYK: krajowe staże praktyczne z zakresu udostępniania i wizualizacji danych geoinformacyjnych.

ZADANIE 3: GEODECYDENT: krajowe staże praktyczne z zakresu wykorzystywania analiz przestrzennych w administracji i gospodarce.

Projekt jest skierowany do studentów roczników dyplomowych, tj. ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia na kierunku Geoinformacja. Warunki uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo przedstawione na kolejnych zakładkach strony.

Korzyści płynące z udziału w stażach, wykraczających poza program nauczania na studiach, to:

  • zaświadczenie o ukończeniu stażu,
  • opinia pracodawcy,
  • zdobycie doświadczenia przydatnego w poszukiwaniu pracy,
  • możliwość podjęcia pracy u jednego z pracodawców uczestniczących w projekcie.

Projekt AWANS GEOINFORMACYJNY, będący autorskim projektem przygotowanym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM rozpoczął się 1 marca 2018 r., a zakończy się 31 grudnia 2019 r. Obejmuje on dwie edycje w okresach:

I EDYCJA: 1/03/2018– 31/12/2018
II EDYCJA: 1/1/2019 – 31/12/2019

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kwota dofinansowania: 1 032 810, 50 zł.