Rozpoczął się etap zakończenia projektu stażowego.

Warunkiem ukończenia stażu i otrzymania ostatniej części stypendium jest wypełnienie:

1. POSTTESTU

http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/295496?lang=pl

2. ARKUSZA OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH

http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/454392?lang=pl

POSTTEST i ARKUSZ OCENY… należy wydrukować (najlepiej dwustronnie), podpisać i oddać oryginał do Biura Projektu wraz z innymi przekazywanymi dokumentami.

W ciągu 7 dni od zakończenia stażu Stażysta/ka jest zobowiązany/a do przedłożenia również:

 • Dziennika stażu (oryginału całości Dziennika), ostatnim dniem wpisanym w Dziennik stażu powinien być dzień roboczy, który określa Umowa jako dzień zakończenia stażu.
 • Sprawozdania z realizacji stażu,
 • Zaświadczenia ukończenia stażu podpisanego przez Opiekuna stażu.

Proszę także o zakończenie rozliczania poniesionych kosztów zakwaterowania i podróży.

Całość dokumentacji stażowej w wersji papierowej należy przekazywać osobiście do Biura Projektu, do Pani mgr Marleny Makowskiej. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku, w godz. 9-12.

Wszelkie pytania i wątpliwości odnośnie Dziennika stażu i Post-testu należy kierować do: dr. Marcina Winowskiego.

20 sierpnia 2018 r.

Proszę o przekazanie do dnia 5 września do Biura Projektów oryginałów Dziennika stażu za II miesiąc stażu podpisanych przez Opiekuna stażu i stażystę. W przypadku wątpliwości merytorycznych odnośnie wypełniania Dziennika proszę kontaktować się z dr Marcinem Winowskim (marwin@amu.edu.pl). Wyplata stypendiów na podane w Umowie stażowej numery kont bankowych będzie realizowana ok. 10 września.

Osoby rozliczające poniesione koszty zakwaterowania i podróży (dojazd jednorazowy na staż) oraz transportu miejskiego muszą przekazać:

 • oryginał – Rachunek lub Fakturę za wynajem mieszkania,
 • w przypadku płatności przelewem (zalecana taka forma), należy dołączyć potwierdzenie przelewu wykonanego z własnego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze lub rachunku,
 • wypełnione podanie o ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY I ZAKWATEROWNIA (http://awansgeo.home.amu.edu.pl/do-pobrania/)

W przypadku refundacji kosztów komunikacji miejskiej należy przekazać fakturę (wystawiona na UAM)/paragon potwierdzenie zakupu biletów. W przypadku PEKI jest możliwość wygenerowania faktury za bilet okresowy.

Proszę o zeskanowanie wysyłanych oryginalnych dokumentów i posiadanie ich we własnym archiwum.

Rozpoczął się etap realizacji projektu stażowego

1. Przed rozpoczęciem stażu u pracodawcy koniecznym uzupełnieniem składanych dokumentów jest wypełnienie PRETESTU wiedzy weryfikującego stan wiedzy Stażysty/ki na temat Pracodawcy:

http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/567997?lang=pl

PRETEST należy wydrukować (najlepiej dwustronnie), podpisać i oddać oryginał do Biura Projektu wraz z innymi przekazywanymi dokumentami.

2. Miejscu stażu należy oznaczyć poprzez wywieszenie kolorowego plakatu formatu A3, plakat można pobrać ze strony WWW projektu i wydrukować w wersji kolorowej, w przypadku problemów z wydrukiem proszę zgłosić się po odbiór plakatu w Biurze Projektu, proszę zapytać pracodawcę o miejsce, w którym można umieścić plakat.

3. Stażyści zobowiązani są do ciągłego dokumentowania przebiegu stażu w formie Dziennika stażu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4). Prawidłowo prowadzony i potwierdzany przez Opiekuna stażu Dziennik stażu jest równoważny z podpisywaniem przez Stażystę listy obecności i stanowi podstawę do wypłaty stypendium stażowego. Proszę o przesyłanie wypełnionego Dziennika stażu w ostatnim tygodniu każdego miesiąca stażowego do dr Marcina Winowskiego, który sprawdzi Dziennik. Sprawdzony Dziennik należy wydrukować i przekazać do podpisu Opiekunowi stażu.

Proszę o przekazywanie co miesiąc wypełnionych i podpisanych części Dzienników stażu, będzie to podstawą wypłaty stypendium stażowego. Podpisane Dzienniki można zeskanować i przesłać ZARCHIWIZOWANYM pliku na adres projektu awansgeo@amu.edu.pl.

Wraz z pierwszym Dziennikiem stażu należy przekazać kopię/skan dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia BHP.

5. Rozliczanie poniesionych kosztów zakwaterowania i podróży (dojazd jednorazowy na staż) odbywać się będzie w trybie miesięcznym.

Na początku każdego nowego miesiąca stażowego na adres pocztowy Biura Projektu należy przesłać pocztą (albo przekazać osobiście oryginał):

 • Rachunek lub Fakturę za wynajem mieszkania,
 • W przypadku płatności przelewem należy dołączyć potwierdzenie przelewu wykonanego z własnego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze lub rachunku,
 • wypełnione podanie o ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA (http://awansgeo.home.amu.edu.pl/do-pobrania/)

6. W przypadku refundacji kosztów komunikacji miejskiej należy przekazać fakturę (wystawiona na UMA)/paragon potwierdzenie zakupu biletów. W przypadku PEKI jest możliwość wygenerowania faktury za bilet okresowy.

 Proszę o zeskanowanie wysyłanych dokumentów i posiadanie ich we własnym archiwum.

W terminie od 28 maja do 8 czerwca br. rozpoczynamy realizować zgodnie z Procedurą ubiegania się o staż:

KROK 5 – PRZYGOTOWANIE DO STAŻU

 1. Proszę zapoznać się z zamieszczony na stronie WWW AWANSU w zakładce Do pobrania REGULAMINEM stażu.
 2. W zakładce Do pobrania został zamieszczony zestaw dokumentów Przed rozpoczęciem stażu, są wśród nich: Umowa uczestnictwa w stażu i Program stażu. Podczas wizyty u pracodawcy prosimy o wypełnienie Umowy uczestnictwa w stażu i Programu stażu (przygotowany wspólnie z Opiekunem stażu).
 3. Rozpoczęliśmy przeprowadzanie badań  lekarskich, które realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMED z o.o.  ( os. Piastowskie 58, Poznań),  w dniach: 7 czerwca, godz. 8:00-10:00  lub 14 czerwca, godz. 8:00-10:00. Na badania należy udać się z otrzymanym Skierowaniem oraz dowodem osobistym (dokumentem tożsamości).
 4. Do dn. 8 czerwca należy przekazać do Biura Projektu:
  – podpisaną Umowę  uczestnictwa w stażu (w 3 egzemplarzach) z Programem stażu,
  – wynik badań lekarskich (kopia, jeśli są już badania przeprowadzone).
 5. W przypadku osób otrzymujących refundację kosztów zakwaterowania należy przekazać do Biura Projektu  Zapytanie ofertowe (dokument zamieszczono na http://awansgeo.home.amu.edu.pl/do-pobrania/ REFUNDACJA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I PODRÓŻY ) wraz z trzema ofertami cenowymi na miejsca zakwaterowania.
 6. W terminie 11.06-15.06.2018 będzie można odebrać z Biura Projektu podpisaną Umowę uczestnictwa w stażu, którą należy przekazać pracodawcy w dniu rozpoczęcia stażu.

9 maja 2018 r.

Na stronie WWW projektu AWANS GEOINFORMACYJNY (http://awansgeo.home.amu.edu.pl/staze/) w zakładce Lista uczestników w dn. 10 maja br. zostanie zamieszczona Lista miejsc stażowych. W przypadku kliku osób ustalane/wyjaśniane będą jeszcze miejsca stażów. O wynikach negocjacji będziemy informować na stronie WWW projektu, telefonicznie lub e-mailowo. Uwagi dotyczące przyznanych miejsc stażowych proszę zgłaszać do koordynatora ds. stażu.

W terminie od 14 maja do 24 maja br. rozpoczynamy realizować zgodnie z Procedurą ubiegania się o staż: KROK 4 – OGŁOSZENIE LISTY MIEJSC STAŻOWYCH

 1. Proszę zapoznać się z zamieszczony na stronie WWW AWANSU w zakładce Do pobrania z REGULAMINEM stażu.
 2. W zakładce Do pobrania został zamieszczony Zestaw Przed rozpoczęciem stażu, są wśród nich:
 3. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU (wypełnić, niepotrzebny tekst wykasować), adres zamieszkania = adres zameldowania, punktu IV SZCZEGÓŁY WSPARCIA proszę nie wypełniać. Informacje dotyczące opiekuna stażu ze strony pracodawcy zamieszczone są w większości na stronie projektu: http://awansgeo.home.amu.edu.pl/staze/lista-pracodawcow-oferujacych-staze/. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z dr. Marcinem Winowskim.
 4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ROJEKCIE, które jest zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu,
 5. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – STAŻU odnośnie pracodawcy.

Dokumenty te należy pobrać i wypełnić (usunąć zbędne końców słów) i wydrukować.

Do Biura Projektu, poza wymienionymi powyżej 3 dokumentami, należy dostarczyć także:

 • Zaświadczenie z Dziekanatu WNGiG o statusie studenta

Wszystkie dokumenty starannie (komputerowo) wypełnione i podpisane (niebieskim długopisem) prosimy składać osobiście w Biurze Projektu, u Pani mgr Marleny Makowskiej, w terminie od 14.05.2017 r. do 17.05.2018 r., w godz. 9:00 – 14:00, od pn. do czw.

Zapraszam wszystkich uczestników projektu stażowego (również osoby z listy rezerwowej) na spotkanie w czwartek 23 maja o godz. 17:00 do sali nr 3. Obecność obowiązkowa. Przedstawimy dalsze informacje donośnie realizacji stażu i przygotowania dokumentów stażowych.

6 kwietnia 2018

Na stronie WWW projektu AWANS GEOINFORMACYJNY (http://awansgeo.home.amu.edu.pl/staze/staze/) w zakładce Lista uczestników została zamieszczona Lista osób zakwalifikowanych na staż oraz lista osób na liście rezerwowej.

Kolejność miejsc na liście rezerwowej oznacza kolejność otrzymywania zwalnianych miejsc stażowych, w takich przypadkach będziemy niezwłocznie kontaktować się z Państwem telefonicznie.

Stażyści, będący obecnie uczestnikami Erasmus Plus+ muszą zakończyć swój udział w programie przed podpisaniem Umowy o staż. Proszę o przekazanie do Biura Projektu po powrocie do kraju CONFIRMATION OF ERASMUS STUDY PERIOD, z podanym terminem uczestnictwa w Erasmusie.

Obrony prac magisterskich proszę planować dopiero po podpisaniu Umowy o staż, ponieważ absolwenci nie mogą być uczestnikami projektu AWANS GEOINFORAMCYJNY.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby pracujące bądź prowadzące własną działalność gospodarczą jednak ich inne zobowiązania nie mogą wpływać na jakość realizacji stażu.

Planowany okres podpisywania trójstronnej Umowy o staż to okres od 28 maja do 8 czerwca br. (http://awansgeo.home.amu.edu.pl/staze/procedura-ubiegania-sie-o-staz/)

Obecnie w konsultacjach z pracodawcami przygotowywana będzie lista z przydzielonymi miejscami stażowymi. W przypadku zmiany miejsca stażowego  opiekun stażu dr Marcin Winowski z WNGiG będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie lub zapraszał na rozmowę. Część pracodawców przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w swoich siedzibach (RECRUITMENT DAYS czyli udział w spotkaniu rekrutacyjnym w siedzibie wybranego pracodawcy), o czym będziemy Państwa informować lub pracodawcy będą kontaktować się z Państwem już bezpośrednio. Wewnętrzna rekrutacja na miejsca stażowe u Pracodawców potrwa do dnia 9 maja br.

Jako przygotowanie do stażu proszę potraktować obowiązkowy udział w wykładzie mgr Olgi Barańczyk pt. „Potencjał OpenStreetMap na przykładzie nawigacji Yanosik” w dn. 10 maja o godz. 17:00, w sali nr 3.

O realizacji następnych etapów PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O STAŻ powiadomimy po wykładzie w dn. 10 maja br.

Rozpoczynamy rekrutację na 3 miesięczne staże w projekcie AWANS GEOINFORMACYJNY

W pierwszym etapie rekrutacji proszę o:

1) Wypełnienie i przesłanie Ankiety w sprawie deklaracji udziału w projekcie, która dostępna jest pod adresem www:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftFdY9WPPG05SQ9iNnqDp6ymS0Q7xMgoT-mnnTRKkYve_4kg/viewform

2) Wypełnienie Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularze zamieszczone są na stronie projektu: http://awansgeo.home.amu.edu.pl/do-pobrania/. W rubryce średnia ocen proszę pozostawić wolne miejsce, zostanie ono uzupełnione na podstawie danych otrzymanych z Dziekanatu. Wypełnione komputerowo, wydrukowane i podpisane (niebieskim długopisem) Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych proszę zeskanować (również inne dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenia, certyfikaty itp.). Wraz z zeskanowanymi: Formularzem rekrutacyjnym i Zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać CV i list motywacyjny w pliku zarchiwizowanym na adres: awansgeo@amu.edu.pl do dn. 28.03.2018 r.

Proszę o poprawne przygotowanie CV i listu motywacyjnego, dobre i wyczerpujące przedstawienie: swojej wiedzy i umiejętności (np. dotyczących obsługi programów geoinformacyjnych, itp.), dotychczasowego doświadczenia zwłaszcza tego związanego z kierunkiem studiów, zaangażowania w działalność Uczelni itp.

W dn. 6.04. kwietnia br. na stronie www projektu: awansgeo.home.amu.edu.pl zostanie ogłoszona lista studentów zakwalifikowanych do odbycia stażu. CV wraz z listem motywacyjnym osób zakwalifikowanych na staż zostanie przekazane pracodawcom. W razie potrzeby pracodawcy będą kontaktować się z Państwem odnośnie terminów rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych u pracodawcy.

Rozpoczynamy realizację I edycji projektu stażowego: „AWANS GEOINFORMACYJNY – innowacyjne kompetencje specjalisty geoinformacji na współczesnym rynku pracy”, który przeznaczony jest dla studentów dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia, kierunku Geoinformacja.

Zapraszam na pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie i możliwości podjęcia 3-miesięcznych płatnych staży. Spotkanie odbędzie się w czwartek 8 marca br. o godz. 15:00 w sali nr 3.

Liczę na Państwa niezawodną obecność.