KRYTERIA WYBORU STAŻYSTY

Rekrutacja do projektu będzie otwarta, powszechna i zgodna z zasadą równości. Minimum 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunkach: Geografia, Geoinformacja i Zarządzanie środowiskiem musi zostać skierowane na staż.

Przy wyborze stażystów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

  1. średnia z ostatniego roku akademickiego powyżej 3,0 (2 pkt.), >3,5 (3 pkt.), > 4 (4 pkt.), >4,5 (5 pkt.) – na podstawie informacji dostępnych w Dziekanacie WNGiG,
  2. członkostwo w: kole naukowym, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich (2 pkt.),
  3. uczestnictwo w projektach nauk. (np. GEOCENTRUM), publikacje, konferencje (2 pkt.),
  4. dla osób niepełnosprawnych (1 pkt., na podst. orzeczenia o niepełnosprawności).

Ze wsparcia wykluczeni są studenci korzystający równocześnie z Programu Erasmus

Wymogiem przyznania punktów będzie przedłożenie dok. poświadczających ich spełnienie.

W przypadku gdy pracodawca przeprowadzi samodzielną rekrutację na oferowane przez siebie staże, wynik takiej rekrutacji Komisja uzna za wiążący.