OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik projektu ma obowiązek:

  1. Odbyć 3-miesięczny staż – wymóg 100% frekwencji
  2. Uczestniczyć w pre/post-testach wiedzy
  3. Przygotować dokumentację z odbytego stażu w terminie 2 tygodni od zakończenia stażu
  4. Uzyskać pozytywną ocenę wykonywanych zadań i realizacji programu stażu