PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STAŻ

ETAP I – DLA KANDYDATA

KROK 1 – PAKIET KANDYDATA (od 9.03 do 28.03.2018)

Wypełnienie i przesłanie Ankiety w sprawie deklaracji udziału w projekcie, która dostępna jest pod adresem www:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftFdY9WPPG05SQ9iNnqDp6ymS0Q7xMgoT-mnnTRKkYve_4kg/viewform

oraz przesłanie na adres awansgeo@amu.edu.pl do dn. 28.03.2018 r. następujących zarchiwizowanych dokumentów:

1. CV wraz z listem motywacyjnym oraz
2. zeskanowany wypełniony Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu. Formularz przed zeskanowaniem musi być podpisany (niebieskim długopisem).

KROK 2 – OGŁOSZENIE LISTY STAŻYSTÓW (6.04.2018)

Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych do odbycia staży na stronie www projektu.

CV wraz z listem motywacyjnym zostanie przekazane pracodawcom.

KROK 3 – RECRUITMENT DAYS (9.04-4.05.2018)

RECRUITMENT DAYS czyli udział w spotkaniu rekrutacyjnym w siedzibie wybranego pracodawcy.
Niektórzy pracodawcy zastrzegają sobie prawo samodzielnego wyboru stażystów. Rekrutacja na staż zostanie wówczas przeprowadzona samodzielnie przez pracodawcę.

KROK 4 – OGŁOSZENIE LISTY MIEJSC STAŻOWYCH (10.05.2018)

Ogłoszenie listy miejsc stażowych na stronie www projektu.

Przekazanie osobiście do Biura Projektu w dn. 14.05-18.05.2018, w godz. 10:-14:00, wstępnego pakietu dokumentów stażysty:

– DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU
– OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
– ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU WNGIG O STATUSIE STUDENTA

KROK 5 – PRZYGOTOWANIE DO STAŻU (maj – czerwiec 2018)

24.05 2018 – zebranie ze stażystami, odbiór SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

28.05.-8.06.2018:

1. Wizyta u pracodawcy – wypełnienie wspólnie Umowy uczestnictwa w stażu i Programu stażu (przygotowany wspólnie z Opiekunem stażu),

2. Wykonanie badań lekarskich

3. przekazanie dokumentów stażowych do Biura Projektu:

– podpisana Umowa uczestnictwa w stażu z Programem stażu,
– Wynik badań lekarskich (kopia),
– Zapytanie ofertowe wraz z trzema ofertami cenowymi na miejsca zakwaterowania (dla osób z refundacją noclegów)

W terminie 11.06-15.06.2018 odbiór z Biura Projektu podpisanej Umowy uczestnictwa w stażu i przekazanie jej pracodawcy w dniu rozpoczęcia stażu.

Wypełnienie internetowych Ankiet wiedzy o pracodawcy i ankiety kompetencji.


ETAP II – STAŻ

KROK 6 – STAŻ (18 czerwca- wrzesień 2018)

Przesłanie skanu  Karty szkolenia BHP na adres awansgeo@amu.edu.pl oraz Umowy najmu zakwaterowania (dla osób otrzymujących refundację noclegów) do dn. 2.07.2017 r.

Co miesiąc – przesłanie wypełnionego i podpisanego przez stażystę i opiekuna stażu miesięcznego Dziennika stażu na adres awansgeo@amu.edu.pl (do 25 dnia każdego miesiąca stażu: lipca, sierpnia) jest to podstawą przelania stypendium stażowego. Dzienniki stażu będą sprawdzane i akceptowane przez Koordynatorów ze strony Uczelni.

Osoby otrzymujące refundację noclegów przekazują oryginał Rachunku/Faktury za zakwaterowanie.

KROK 7 – KONIEC STAŻU (październik – grudzień 2018)

W ciągu siedmiu dni od zakończenia stażu Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia osobiście w Biurze Projektu następujących dokumentów:
Dziennik stażu (całość z trzech miesięcy, oryginał ! podpisany przez stażystę i opiekuna stażu),
Sprawozdanie z realizacji stażu,
Zaświadczenie ukończenia stażu podpisane przez Opiekuna stażu (w 2 egzemplarzach).

Przekazanie całości dokumentów jest warunkiem otrzymania trzeciego stypendium stażowego!

Grudzień 2018

Wydanie Certyfikatów ukończenia stażu