PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STAŻ

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STAŻ

ETAP I – DLA KANDYDATA

KROK 1 – PAKIET KANDYDATA (od 13.03 do 24.03.2019)

Wypełnienie i przesłanie Ankiety w sprawie deklaracji udziału w projekcie, która dostępna jest pod adresem www:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftFdY9WPPG05SQ9iNnqDp6ymS0Q7xMgoT-mnnTRKkYve_4kg/viewform?vc=0&c=0&w=1

oraz przesłanie na adres awansgeo@amu.edu.pl do dn. 24.03.2019 r. następujących zarchiwizowanych dokumentów:

  1. CV wraz z listem motywacyjnym (można dołączyć certyfikaty, zaświadczenia itp.),
  2. zeskanowane po wypełnieniu: Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Formularze przed zeskanowaniem muszą być podpisane (niebieskim długopisem).

KROK 2 – OGŁOSZENIE LISTY STAŻYSTÓW (2.04.2019)

Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych do odbycia staży na stronie www projektu.

CV wraz z listem motywacyjnym zostanie przekazane pracodawcom.

KROK 3 – RECRUITMENT DAYS (8.04-30.04.2019)

RECRUITMENT DAYS czyli udział w spotkaniu rekrutacyjnym w siedzibie wybranego pracodawcy.
Niektórzy pracodawcy zastrzegają sobie prawo samodzielnego wyboru stażystów. Rekrutacja na staż zostanie wówczas przeprowadzona samodzielnie przez pracodawcę.

KROK 4 – OGŁOSZENIE LISTY MIEJSC STAŻOWYCH (13.05.2019)

Ogłoszenie listy miejsc stażowych na stronie www projektu.

Przekazanie osobiście do Biura Projektu w dn. 14.05-21.05.2019, w godz. 10:-14:00, wstępnego pakietu dokumentów stażysty:

– DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU
– OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
– ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU WNGIG O STATUSIE STUDENTA

KROK 5 – PRZYGOTOWANIE DO STAŻU (maj – czerwiec 2019)

23.05 2019. Godz. 16:45 – zebranie ze stażystami, odbiór SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

27.05.-15.06.2019:

  1. Wizyta u pracodawcy – wypełnienie wspólnie Umowy uczestnictwa w stażu i Programu stażu (przygotowany wspólnie z Opiekunem stażu),
  2. Wykonanie badań lekarskich
  3. przekazanie dokumentów stażowych do Biura Projektu:

– podpisana Umowa uczestnictwa w stażu z Programem stażu,
– Wynik badań lekarskich (kopia).

W terminie 24.06-28.06.2019 odbiór z Biura Projektu podpisanej Umowy uczestnictwa w stażu i przekazanie jej pracodawcy w dniu rozpoczęcia stażu.

Wypełnienie internetowych Ankiet wiedzy o pracodawcy i ankiety kompetencji.


ETAP II – STAŻ

KROK 6 – STAŻ (1 lipca- 30 września 2019)

Przesłanie skanu  Karty szkolenia BHP na adres awansgeo@amu.edu.pl oraz Umowy najmu zakwaterowania (dla osób otrzymujących refundację noclegów) do dn. 5.07.2019 r.

Co miesiąc – przesłanie wypełnionego i podpisanego przez stażystę i opiekuna stażu miesięcznego Dziennika stażu na adres awansgeo@amu.edu.pl (do 7 dnia każdego miesiąca stażu: sierpnia, września) jest to podstawą przelania stypendium stażowego. Dzienniki stażu będą sprawdzane i akceptowane przez Koordynatorów ze strony Uczelni.

Osoby otrzymujące refundację noclegów przekazują oryginał Rachunku/Faktury za zakwaterowanie.

KROK 7 – KONIEC STAŻU (październik – grudzień 2019)

W ciągu siedmiu dni od zakończenia stażu Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia osobiście w Biurze Projektu następujących dokumentów:
Dziennik stażu (całość z trzech miesięcy, oryginał ! podpisany przez stażystę i opiekuna stażu),
Sprawozdanie z realizacji stażu,
Zaświadczenie ukończenia stażu podpisane przez Opiekuna stażu (w 2 egzemplarzach).

Przekazanie całości dokumentów jest warunkiem otrzymania trzeciego stypendium stażowego!

Grudzień 2019

Wydanie Certyfikatów ukończenia stażu