ZAMÓWIENIA – I edycja 2018

Poznań, 9.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/AWANS/2018
dotyczy przeprowadzenia badań lekarskich dla stażystów
w ramach realizacji projektu AWANS GEOINFORMACYJNY – innowacyjne kompetencje specjalisty geoinformacji na współczesnym rynku pracy, nr POWR.03.01.00-00-S171/17

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie badań lekarskich dla 38 stażystów, studentów kierunku geoinformacja. Zapytanie skierowane jest do placówek medycznych, w których zatrudnieni są lekarze medycyny pracy, mające swoje oddziały w Poznaniu.

Termin składania ofert: do dnia 17.05.2018 r.


Poznań, 22.05.2018 r.

 Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/AWANS/2018

Uprzejmie informujemy, że do przeprowadzenia badań lekarskich dla 38 stażystów w ramach projektu „AWANS GEOINFORMACYJNY” został wyłoniony Wykonawca spełniający kryteria oferty:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMED Sp. z o.o. w Poznaniu
Siedziba główna: 60-241 Poznań, ul. Kosynierska 10
Miejsce świadczenia usługi: 61-156 Poznań, os. Piastowskie 58

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.